30 de novembre 2012

SESSIONS 1ª AVALUACIÓ


 DESEMBRE 2012
DEFINITIU

HORARI
DIVENDRES 30 NOV
DILLUNS 3 DES
DIMARTS 4 DES

Aula 1r F
Aula 1r E
Aula 1r D
Aula 1r F
Aula 1r E
Aula 1r D
Aula 1r F
Aula 1r E
Aula 1r D
15’00
3B
1B
-


16’00
3D
2D
-
4C
1C
-
B1A
1D
-
17’00
3E
2E
-
2A
1A
-
4B
2C
1E
18’004A
2F
-
3A
2B
1F
19’004D
B1B
-
3C
MV
-

29 de novembre 2012

BOIBS fins el 29-11-12


CONSELL DE GOVERN

Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears. Número de registre 23078 - Pàgines 10360-10387 Versió HTML
 
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 5 de novembre de 2012, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional Efluxalia Manacor, amb dues unitats del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria i dues unitats del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència. Número de registre 22810 - Pàgines 10468-10470. Versió HTML  

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 30 d’octubre de 2012 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 19 de juliol de 2012 sobre la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2012-2013. Número de registre 22001 - Pàgines 8934-8935 Versió HTML 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 8 de novembre de 2012, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol•licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director. Número de registre 22036 - Pàgines 8936-8939. Versió HTML

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 12 de novembre de 2012 per la qual es convoca la prova d’accés singular al cicle formatiu Emergències sanitàries i se'n concreten aspectes sobre l’organització. Número de registre 22205 - Pàgines 8940-8952 Versió HTML 

Rectificació d’errades materials a la Modificació de la convocatòria i bases per a la selecció de professorat associat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Número de registre 21527 - Pàgina 7177 Versió HTML
 
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de novembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes de renovació per a llibres de text i material didàctic adreçades a alumnes matriculats durant el curs escolar 2011-2012 en els nivells d’ensenyament obligatori a centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears sostinguts amb fons públics. Número de registre 22010 - Pàgines 7186-7195 Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, de dia 19 d’octubre de 2012, per la qual s’estableix el Programa d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2012-2013. Número de registre 21841 - Pàgines 7196-7207 Versió HTML

Resolucióde la directora general de Recursos Humans de 2 de novembre de 2012 per la qual es confirma en la destinació actual a una professora d’ensenyament secundari.  Número de registre 21030 - Pàgina 6850 Versió HTML  

23 de novembre 2012

LOTERIA DE NADAL


VOS INFORMAM QUE JA TENIM EL NÚMERO DE LA LOTERIA DE NADAL DEL CENTRE PER AQUEST ANY, ÉS EL 48893 I  SI VOLEU DÈCIMS HEU DE PASSAR PEL DESPATX DE LA SECRETÀRIA A PAGAR PER ENDAVANT. CADA DÈCIM VAL 20 EUROS, I TENIU FINS EL 30 DE NOVEMBRE PER ENCARREGAR-LOS.

BOES fins el 23-11-2012


Ayudas
Resolución de 16 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2012. PDF (BOE-A-2012-14427 - 16 págs. - 366 KB)
 
Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial con alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2013. PDF (BOE-A-2012-14324 - 10 págs. - 209 KB)
 
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante el periodo de primavera 2013. PDF (BOE-A-2012-14325 - 15 págs. - 340 KB)
 
Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas literarias" durante el curso 2012-2013. PDF (BOE-A-2012-14326 - 15 págs. - 381 KB)
 
Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2011-2012. PDF (BOE-A-2012-14341 - 1 pág. - 135 KB)
Empleo
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. PDF (BOE-A-2012-13846 - 18 págs. - 287 KB)
Sistema educativo
Corrección de errores de la Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, por la que se regula el certificado oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen los estudios correspondientes a la educación básica sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado, y la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. PDF (BOE-A-2012-13772 - 1 pág. - 135 KB)
Subvenciones
Orden ECD/2397/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la aportación complementaria del Estado a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2012-13791 - 5 págs. - 163 KB)
 
Resolución de 23 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes universitarios. PDF (BOE-A-2012-13792 - 16 págs. - 403 KB)
Títulos académicos
Real Decreto 1427/2012, de 11 de octubre, por el que se constituye la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual, se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Animación perteneciente a dicha familia profesional artística y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13634 - 21 págs. - 357 KB)
 
Real Decreto 1428/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Interactiva perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13635 - 21 págs. - 362 KB)
 
Real Decreto 1429/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13636 - 20 págs. - 357 KB) 

Real Decreto 1430/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13637 - 20 págs. - 354 KB)
 
Real Decreto 1431/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13638 - 22 págs. - 371 KB)
 
Real Decreto 1432/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13639 - 20 págs. - 349 KB)
 
Real Decreto 1433/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13640 - 23 págs. - 394 KB)
 
Real Decreto 1434/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13641 - 21 págs. - 369 KB)
 
Real Decreto 1435/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Interactivo perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas.  PDF (BOE-A-2012-13642 - 18 págs. - 314 KB)
 
Real Decreto 1436/2012, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Asistencia al Producto Gráfico Impreso perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual y se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2012-13643 - 19 págs. - 329 KB)

12 de novembre 2012

BOIBS fins el 10/11/12
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de novembre de 2012 per la qual s’estableixen la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies. Número de registre 21797 - Pàgina 6320.  Versió HTML

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de novembre de 2012 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament. Número de registre 21548 - Pàgines 6405-6415. Versió HTML  

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 8 de novembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que varen cursar estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2011-2012. Número de registre 21792 - Pàgines 6416-6432   Versió HTML
 
Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de novembre de 2012 per la qual es convoquen les ajudes de la xarxa d’ escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca per a l’any 2012. Número de registre 21795 - Pàgines 6433-6444. Versió HTML
 
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 8 de novembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes de transport escolar per als alumnes que varen cursar estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2011/2012. Número de registre 21796 - Pàgines 6445-6454  Versió HTML
Ordre del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 15 d’octubre de 2012 de nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears. Número de registre 20813 - Pàgines 5885-5886 Versió HTML 

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 9 d’octubre de 2012 per la qual s’ordena la publicació del Reglament modificat d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears. Número de registre 20811 - Pàgines 5914-5940  Versió HTML

Resolució per la qual es corregeixen les errates advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 5 d'octubre de 2012 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu. Número de registre 21029 - Pàgines 5167-5168 Versió HTML 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d’octubre de 2012 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d’abril de 2012 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Número de registre 21031 - Pàgines 5169-5177. Versió HTML

Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 18 d’octubre de 2012 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors i com a avaluadors, respectivament, en els procediments d’acreditació de les competències convocats mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats d’1 d’octubre de 2012. Número de registre 20707 - Pàgines 4901-4904 Versió HTML 

Anunci de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de la convocatòria del curs de formació específica per obtenir l'habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. Número de registre 20806 - Pàgina 4920  Versió HTML  

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, per la qual s’estableix la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2012-2013 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació primària. Número de registre 20098 - Pàgines 4492-4496 Versió HTML