27 de juny 2013

BOIB's fins a dia 27 de junyADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 17 de juny de 2013 per la qual es convoca amb caràcter extraordinari la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització. Número de registre 12249 - Pàgines 31515-31526 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 18 de juny de 2013 per la qual es convoquen amb caràcter extraordinari les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l’organització. Número de registre 12250 - Pàgines 31527-31542 . Versió HTML

25 de juny 2013

Claustre ordinari 28 de juny de 2013

Convocatòria  Claustre Ordinari que tindrà lloc el divendres 28 de juny, a les 12:00 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:

1 - Aprovació, si s'escau, de l’acta de la sessió del 17 d’abril de 2013.
2 - Informació general.
3 - Precs i preguntes.

BOIB's fins a dia 25 de juny de 2013ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de juny de 2013 per la qual s’aprova la relació de funcions dels llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i d’altres òrgans que en depenen. Número de registre 12008 - Pàgines 30277-30360 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques de 19 de juny de 2013 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 12026 - Pàgines 30584-30689 . Versió HTML

Claustre Ordinari 28 de juny de 2013Convocatòria  Claustre Ordinari que tindrà lloc el divendres 28 de juny, a les 12:00 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:

1 - Aprovació, si s'escau, de l’acta de la sessió del 17 d’abril de 2013.
2 - Informació general.
3 - Precs i preguntes.


21 de juny 2013

BOE's fins el 21 de junyCompetencias profesionales
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se publica la convocatoria del procedimiento para la acreditación de las competencias profesionales, adquiridas mediante la experiencia laboral o por vías no formales de formación.. Otros formatos

20 de juny 2013

BOIB's fins a dia 20 de juny
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 17 de juny de 2013 per la qual es convoca, per al curs 2013-2014, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2013-2014, el procés d’adjudicació de substitucions als centres esmentats. Número de registre 11858 - Pàgines 28054-28065 . Versió HTML

17 de juny 2013

BOE's fins a 17 de juny de 2013Cuerpos de funcionarios docentes
Real Decreto 427/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas superiores de Música y de Danza. Otros formatos
 
Real Decreto 428/2013, de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas vinculadas a las enseñanzas de Música y de Danza. Otros formatos

04 de juny 2013

BOIB's fins dia 4 de juny de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 29 de maig de 2013 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2013-2014. Número de registre 10476 - Pàgines 25118-25130 .Versió HTML

03 de juny 2013

BOIB's fins a dia 1 de juny de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 22 de maig de 2013 per la qual es preveu la presentació per part dels interessats de les sol·licituds electròniques d’admissió fora del termini ordinari als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial. Número de registre 10160 - Pàgines 24816-24818 . Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Correcció d’errades de la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de dia 30 d’abril de 2013 per la qual es fa pública la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de gener 2013 per a l’obtenció dels certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Número de registre 10136 - Pàgines 24819-24831 . Versió HTML