31 de gener 2014

BOES i BOIBs fins el 31 de gener de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de gener de 2014 per la qual s’aproven les instruccions sobre l’oferta parcial de mòduls formatius no associats a unitats de competència de determinats cicles formatius en règim d’educació a distància.
Número de registre 1145 - Pàgines 2525-2536

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 24 de gener de 2014 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula a determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen mitjançant una organització temporal especial, durant el curs escolar 2013-2014.
Número de registre 1146 - Pàgines 2538-2545
 

27 de gener 2014

CONCURS DE TRASLLATS 2013-2014
Podeu accedir a la puntuació definitiva en el següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=38&lang=ca&codi=1685753&coduo=38

BOIBS fins el 25 de gener 2014

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recurso de inconstitucionalidad núm. 7084-2013, contra el Decreto-ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el cual se adoptan determinadas medidas urgentes en relación con la implantación, para el curso 2013-2014, del sistema de tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Illes Balears
Número de registre 612 - Pàgina 1741

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 8 de juliol de 2013, (BOIB núm. 108, de 3 d’agost) per la qual s’autoritza la implantació i la supressió d’ensenyaments de formació professional entre l’IES Francesc de Borja Moll i l’IES Ses Estacions i s’autoritza el trasllat i l’adscripció definitiva del professorat de la família professional d’Administració i Gestió de l’IES Francesc de Borja Moll a l’IES Ses Estacions.
Número de registre 631 - Pàgines 1752-1753

17 de gener 2014

BOIBs fins el 17 de gener de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de dia 16 de desembre de 2013, per la qual es reconeix a efectes administratius al Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED)
Número de registre 249 - Pàgines 903-904 Versió HTML

 

BOES fins el 17 de gener 2014

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.

 

10 de gener 2014

BOES finals mes de desembre 2013.

Premios
Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2013 en las categorías de: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.PDF (BOE-A-2013-13195 - 7 págs. - 186 KB) 

Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios fallados en el XII Certamen "Arquímedes" 2013. PDF (BOE-A-2013-13196 - 3 págs. - 188 KB) 

Resolución de 2 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios de la Fase Nacional del XIV Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

Resolución de 25 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el VIII Concurso de Grupos de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2012-2013.

 
 

08 de gener 2014

Darrers BOIBS finals de desembre 2013 i principis gener fins el dia 9.

CONSELL DE GOVERN

Decret 57/2013, de 20 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2014, a l’efecte del còmput de terminis administratius.
Número de registre 23844 - Pàgines 62116-62117 Versió HTML

 

CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2013 pel qual es prorroguen l’Acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’Acord del Consell de Govern de 3 de febrer de 2012 pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990, de 20 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Número de registre 23834 - Pàgines 62276-62277 Versió HTML


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 16 de desembre de 2013 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, incloses en les unitats de competència de diverses qualificacions professionals
Número de registre 23937 - Pàgines 63226-63250
Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 19 de desembre de 2013 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, renovació i modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2014-2015
Número de registre 23719 - Pàgines 63251-63261
Versió HTML
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
    CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

    Anunci de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de la convocatòria del curs de formació específica per a obtenir l'habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol (segon torn)
    Número de registre 23938 - Pàgina 63454Versió HTML
 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Anunci de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de la convocatòria del curs de formació específica per a obtenir l'habilitació d’assessors i avaluadors en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral i aprenentatges no formals, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol (primer torn)
Número de registre 23939 - Pàgina 63455
Versió HTML