31 de maig 2010

INFORMACIÓ CANVI A LES NÒMINES

FETE-UGT us informa que dilluns dia 24 de maig de 2010 es va publicar al BOE el Real Decret 8/2010 que adopta les mesures extraordinàries per a la reducció de la despesa pública.
A falta de que es pronunciï el Govern Balear sobre les reduccions que aplicarà al complements, us podem informar que:

• No s’aplica cap reducció al sou del mes de maig.
• No s’aplica cap reducció a la paga extraordinària del mes de juny.
• Al sou del mes de juny fins al mes de desembre el sou base quedarà de la següent manera (manca informació sobre els triennis i els complements):

Grup A1: 1109,05€
Grup A2: 958,98€

• La paga extraordinària del mes de desembre i els triennis quedaran de la següent manera (manca informació dels complements):

Grup A1: 623,62€ i cada trienni: 23,98€
Grup A2: 662,32€ i cada trienni: 24,02€

Els ajuntaments han aconseguit que es publiqui una modificació del Real Decret en l’apartat que afectava al seu finançament. Per això, més que mai, considerem que ens hem de mobilitzar perquè aquest Real Decret es modifiqui o anul·li.

26 de maig 2010

Novetat carpeta CORREU (escriptori)

Novetats en els departaments de: Matemàtiques, Física, Orientació, Castellà, LL. Estrangeres, Filosofia, Geografia, Cursos de formació, Cicles formatius, General i Sindicats.

25 de maig 2010

BOIBs fins 25-05-2010


Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 13 de maig de 2010 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 11462 - Pàgina 23

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de maig de 2010, per la qual es convoquen ajudes per participar en l'activitat de Vacances Escolars de l'any 2010. Número de registre 11893 - Pàgines 23-27

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 18 de maig de 2010 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional per al curs escolar 2010-2011. Número de registre 11645 - Pàgines 61-68

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'11 de maig de 2010 per la qual s'autoritza la modificació de la configuració del centre privat Luis Vives perquè s'hi implantin dues unitats del CFS de tècnic en educació infantil a partir del curs 2010-2011. Número de registre 11333 - Pàgina 61

Resolució del director general de Personal Docent de 18 de maig de 2010, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 10 de març de 2010, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats. Número de registre 11600 - Pàgines 33-46

Resolució del director general de Personal Docent de 18 de maig de 2010, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres , i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 10 de març de 2010, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats. Número de registre 11601 - Pàgines 46-54

BOEs fins 25-05-2010


Ayudas
Orden EDU/1355/2010, de 19 de mayo, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones Bilingües de Español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-8366 - 7 págs. - 218 KB)

Formación profesional
Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los Centros integrados de formación profesional. PDF (BOE-A-2010-8320 - 2 págs. - 164 KB)

Títulos académicos
Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8119 - 60 págs. - 1383 KB)

Real Decreto 454/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos. PDF (BOE-A-2010-8120 - 70 págs. - 1535 KB)

Títulos académicos
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8067 - 71 págs. - 1401 KB)


Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8068 - 85 págs. - 2207 KB)


Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-8069 - 63 págs. - 1508 KB)

24 de maig 2010

MOLT IMPORTANT: CONVOCATÒRIA INTERINITATS

Informacions facilitades per l'STEI.

Termini aproximat de la convocatòria: de 28 de maig a 8 de juny

Tots els/les interins/es han de fer 2 processos telemàtics:

• La sol•licitud per formar part de les llistes, de 28 de maig a 8 de juny, previsiblement.
• La sol•licitud de places, a principis de juliol

Qui ho ha de fer?

Totes les persones interines:

• de pacte
• de no pacte
• interins substituts
• exclosos i excloses
• nous candidats


• A més de fer el procés i l’enviament telemàtic, hauran de passar per registre:

o Totes aquelles persones que facin el tràmit per primera vegada.
o Els que el facin anònimament.
o Els que hagin d’aportar qualsevol documentació.

• Per a notificacions, volen fer servir el nostre correu de la Conselleria (pels interins que ja hi fan feina). Per tant, mirau si el teniu actiu i no està ple.

• Revisau el vostre “Portal del Personal” per saber si teniu tota la informació correcta (experiència, cursos,…)

• Per comprovar que s'ha conclòs correctament el tràmit i ha estat registrat cal entrar a “El meu portal”. Hi podrem accedir amb el nostre usuari i contrasenya (si hem fet el tràmit amb usuari i contrasenya) o amb el numero de referència que ens proporcionarà el tràmit telemàtic (en el cas que ho facem anònimament).

• Si no obtinguéssim plaça a l’adjudicació del mes de juliol, les opcions (illes, funcions, etc…) que hem triat el mes de juny són les que es tendran en compte per a substitucions. Des de l’STEI-i hem demanat opcions diferenciades per a l’adjudicació i per substitucions.

• Els nous aspirants hauran de presentar, amb la sol•licitud, els documents que acreditin els requisits (titulació, CAP o Màster universitari de formació del professorat, si escau, reciclatge de català), l’expedient acadèmic amb la nota mitjana i la fotocòpia DNI.

• S'ha demanat un calendari clar amb tots els terminis previstos:

o Sol•licitud per formar part de les llistes
o Llistes provisionals d’admesos i exclosos
o Llistes definitives d’admesos i exclosos
o Llistes d’admesos amb l’experiència diferenciada per cossos
o Publicació de les places disponibles
o Sol•licitud de petició de places
o Llistes provisionals d’adjudicació
o Llistes definitives d’adjudicació

21 de maig 2010

Novetats a la carpeta Correu (escriptori)

Consultau el correu, especialment les carpetes de: cursos de formació,Orientació, Cicles Formatius, Geografia, Biologia, Música, Solidaritat, Llengües estrangeres, Matemàtiques, General i Sindicats.

BOIBs fins 20-05-2010


Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 4 de maig de 2010 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 18 d'abril de 2008 per la qual es regula el procediment d'admissió i de matrícula de l'alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en la modalitat d'ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears. Número de registre 10855 - Pàgines 9-10


Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2009-2010, i es regulen les ajudes que poden obtenir els alumnes que hi participin. Número de registre 10741 - Pàgines 10-13


Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 6 de maig de 2010, per la qual s'aprova i es fa públic el llistat de centres que han estat seleccionats i autoritzats per implantar Seccions Europees durant el curs 2010-11.
Número de registre 10906 - Pàgines 15-16


Resolució de la directora general de Planificació i Centres d'acceptació de la sol·licitud de renúncia de la directora del CEIP Sant Lluís de Sant Lluís. Número de registre 10870 - Pàgines 14-1516 de maig 2010

BOEs fins 15-05-2010


Ayudas

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7850 - 3 págs. - 178 KB)

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, del crédito, para el plan PROA, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7851 - 2 págs. - 165 KB)

Subvenciones

Resolución de 22 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de los créditos presupuestarios para la aplicación del programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. PDF (BOE-A-2010-7655 - 3 págs. - 185 KB)

Premios

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el Premio "Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-7498 - 7 págs. - 206 KB)

Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 557/2010, de 7 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-7329 - 16 págs. - 327 KB)
Enseñanzas universitarias

Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. PDF (BOE-A-2010-7330 - 5 págs. - 186 KB)

Títulos y estudios extranjeros

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las credenciales de convalidación y homologación de estudios y títulos extranjeros con el bachiller español. PDF (BOE-A-2010-7331 - 39 págs. - 866 KB)

Premios

Orden EDU/1182/2010, de 19 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/925/2010, de 22 de marzo, por la que convocan los premios del IX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a la Investigación Científica. PDF (BOE-A-2010-7414 - 1 pág. - 155 KB)

Acceso a la Universidad

Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-7253 - 13 págs. - 480 KB)

Ayudas

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos, para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes. PDF (BOE-A-2010-7234 - 21 págs. - 416 KB)

Asesores técnicos en el exterior

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se corrige la de 26 de abril de 2010, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2010-7106 - 1 pág. - 158 KB)

Premios

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2010. PDF (BOE-A-2010-7119 - 11 págs. - 391 KB)

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

Resolución de 28 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca la prueba para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación. PDF (BOE-A-2010-7121 - 11 págs. - 362 KB)

13 de maig 2010

BOIBs fins 11-05-2010


Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 29 d'abril de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears Número de registre 10171 - Pàgina 14

Anunci de licitació per prestar el servei d'extensió de l'horari i del calendari escolar als centres educatius de les Illes Balears, dirigits al reforç educatiu i tutorització de l'alumnat. Número de registre 9619 - Pàgines 75-76

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 28 d'abril de 2010, de modificació de la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 26 de març de 2010 per la qual s'estableix el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d'idiomes i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2010-2011 Número de registre 10195 - Pàgina 8

04 de maig 2010

Oposicions 2010

Publicació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears.

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=E76A0A08CF693313FEB4D5715CDD418D?idsite=342&cont=17653&lang=ca&campa=yes

01 de maig 2010

BOIBs fins 3-05-2010


Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 22 d'abril de 2010, per la qual es dicten instruccions per sol·licitar destinació en comissió de serveis per al curs 2010-2011, en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears Número de registre 9361 - Pàgines 11-13

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoca la concessió d'un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2009-10 Número de registre 9034 - Pàgines 12-13

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoquen els premis per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2009-10 Número de registre 9033 - Pàgines 11-12

Resolució del director general de Personal Docent de 20 d'abril de 2010 per la qual es fan públiques les llistes provisionals d'admesos i exclosos en els procediments selectius convocats per la Resolució de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears. Número de registre 9052 - Pàgina 14

Resolució del conseller d'Educació i Cultura per la qual es convoca el procediment per a la selecció i el nomenament de directors als centres docents públics de nova creació. Número de registre 8496 - Pàgines 24-26

BOEs fins 3-05-2010


Ayudas
Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de un programa de inmersión lingüística, durante el otoño de 2010. PDF (BOE-A-2010-7040 - 11 págs. - 571 KB)
Premios
Orden EDU/1134/2010, de 29 de abril, por la que se convocan los premios del XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010. PDF (BOE-A-2010-7047 - 8 págs. - 214 KB)

Resolución de 29 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas para la elaboración de materiales didácticos que desarrollen la comprensión lectora en diferentes áreas y materias del currículo, así como para la realización de estudios sobre enseñanza y evaluación de la comprensión lectora y sobre bibliotecas escolares, convocadas por Resolución de 20 de octubre de 2009. PDF (BOE-A-2010-6851 - 4 págs. - 202 KB)

Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 26 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2010-6835 - 2 págs. - 166 KB)

Ayudas
Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para la participación en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas Científicas" durante el curso 2010/2011. PDF (BOE-A-2010-6787 - 18 págs. - 350 KB)

Premios
Resolución de 16 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Miguel Hernández, edición 2010. PDF (BOE-A-2010-6788 - 6 págs. - 245 KB)

Asesores técnicos en el exterior
Resolución de 26 de abril de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos al concurso de méritos para la provisión de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre, y se convoca a los candidatos a la realización de la fase específica. PDF (BOE-A-2010-6775 - 2 págs. - 168 KB)

Cuerpos de funcionarios docentes
Orden EDU/1051/2010, de 22 de abril, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y adquisición de nuevas especialidades. PDF (BOE-A-2010-6774 - 41 págs. - 997 KB)

Títulos académicos
Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2010-6752 - 4 págs. - 179 KB)

Resolución de la Dirección General de Muface sobre requerimiento en periodo voluntario por impago de cuotas. PDF (BOE-B-2010-15051 - 1 pág. - 161 KB)

Programas educativos europeos
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para realizar estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesores de Educación Primaria, Educación Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas, para el curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2010-6699 - 6 págs. - 268 KB)

Premios
Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2008/2009. PDF (BOE-A-2010-6615 - 5 págs. - 191 KB)

Premios
Resolución de 31 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2008-2009. PDF (BOE-A-2010-6461 - 2 págs. - 168 KB)

Ayudas
Resolución de 15 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la de 18 de marzo de 2010, por la que se convocan plazas destinadas a funcionarios docentes para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia y con el Reino Unido, en el año 2010. PDF (BOE-A-2010-6399 - 2 págs. - 162 KB)

Títulos académicos
Corrección de errores del Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-6366 - 1 pág. - 156 KB)