28 de març 2017

Concurs-Oposicions 2017


presentació de sol·licituds

de dia 29 de març fins a dia 18 d’abril de 2017 ambdós inclosos.
[28/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears PDF
[03/03/2017]  Informe final d'especialitats pel concurs-oposició 2017 PDF

[15/11/2016] Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación PDF

[15/11/2016] Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes PDF

[15/11/2016] ORDEN ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en Artes Plásticas y Diseño PDF

[15/11/2016] Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en Música y Artes Escénicas PDF

BOES FINS 28/03/2017

28/03/2017
Programas educativos europeos
Resolución de 10 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger, durante su estancia profesional, a un docente de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda o Suiza, para el curso 2017/2018.
24/03/2017  
Destinos
  • Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de 2017, de la Subsecretaría.
  • Resolución de 15 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de diciembre de 2016.
  • Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de 2017.

BOIBS FINS 28/03/2017

28-3-17

BOIB 37
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

----------------

25-3-17 BOIB 36
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de març de 2017 per la qual s’autoritza el centre privat de formació professional ADEMA, Escuela Dental de Mallorca, a impartir el CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria, el CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, el CFGS d’Higiene Bucodental, el CFGS de Dietètica, el CFGS de Pròtesis Dentals i el CFGS de Salut Ambiental en règim d’ensenyament a distància
- Anunci de notificació de 7 de març de 2017 en procediment administratiu de reintegrament de retribucions indegudament percebudes
- Notificació de 6 de març de 2017 en procediments de reintegrament de retribucions indegudament percebudes
- Anunci de notificació de 23 de febrer de 2017 en procediments de reintegrament de retribucions indegudament percebudes

21 de març 2017

BOES FINS 21/03/2017

 17/03/2017

Extracto de la Resolución 6 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las "Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos de América (curso 2017-2018)".

16/03/2017

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado, para el año 2017.


 15/03/2017

Universidades públicas. Compensación económica

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se publica el importe de la compensación a las universidades públicas por la reducción de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes pertenecientes a familias numerosas de tres hijos, del curso académico 2015-2016.

BOIBS FINS 21/03/2017

21-3-17

BOIB 34
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 6/2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de Manteniment aeromecànic
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 de març de 2017 per la qual s’autoritza el trasllat de les instal·lacions del Centre Privat de Formació Professional Específica Menorca, de la Escuela de Turismo de Baleares SL, i s’autoritza el canvi de la configuració amb l’ampliació dels ensenyaments autoritzats amb una unitat del CFGS de Màrqueting i Publicitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de març de 2017 per la qual es regula el procediment selectiu d’aplicadors-correctors per a l’avaluació de diagnòstic del curs 2016-2017 als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de segon curs d’educació secundària obligatòria
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2017-2018

----------------

16-3-17 BOIB 32
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 7 de febrer de 2017 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016

----------------

14-3-17 BOIB 31
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat La Salle de Palma, amb l’ampliació de l’oferta de cicles formatius amb una unitat (dos grups) del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017

14 de març 2017

BOES FINS 14/03/2017

14/03/2017
Bachillerato
Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2017 la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.


Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2017.


08/03/2017

Sistema educativo. Bachillerato
Orden ECD/192/2017, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/2095/2010, de 28 de julio, por la que se establece la estructura de las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.

BOIBS FINS 14/03/2017

11-3-17

BOIB 30
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2017 per la qual es nomenen vocals de la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears
- Correcció d’errates de l’edicte 2297 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 3 de març de 2017, relatiu al sumari Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, corresponents al curs 2015-2016

----------------

9-3-17 BOIB 29
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional Ladat Studios Centre de Formació, de Palma, amb una unitat del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (BOIB núm. 6, de 14 de gener)
- Correcció d’errades advertides en la publicació de l’annex de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 1 de febrer de 2017, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, corresponents al curs 2015-2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 24 de febrer de 2017 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears

07 de març 2017

BOES FINS 07/03/2017

06/03/2017

Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato durante el año 2017.

BOIBS FINS 07/03/2017

7-3-17

BOIB 28
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment d’autorització del centre privat d’educació infantil S’Escoleta d’Es Molí, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment d’autorització de dues unitats del CFGM de Tècnic en Cuina i Gastronomia al Centre Escolar Luis Vives de Palma

----------------

4-3-17 BOIB 27
- Resolució conjunta del conseller d’Educació i Universitat i de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 2 de març de 2017 per la qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit del personal docent públic i privat concertat de l’ensenyament no universitari amb motiu de la vaga convocada per al dia 9 de març

02 de març 2017

BOES FINS 02/03/2017


28/02/2017

  • Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Contratación, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, de los servicios necesarios para la promoción del atractivo y la calidad de la formación profesional a través de la organización de las competiciones de formación profesional. Expediente: 160024 (2016/04076).
  • Extracto de la Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan las competiciones nacionales de formación profesional, Spainskills 2017.
  • Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros.
  • Extracto de la Resolución de 7 de febrero de 2017 de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se convocan subvenciones para la promoción de la lectura y las letras españolas.

 27/02/2017
  • Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning en los países participantes en el programa, para profesorado de centros públicos y privados que impartan docencia de enseñanzas oficiales no universitarias, para el año 2017.

  • Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales eTwinning 2017, en las enseñanzas oficiales no universitarias.


25/02/2017 

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se publica el nombramiento del Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.


24/02/2017

Extracto de la Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las ayudas para la acción y la promoción cultural correspondientes al año 2017.

BOIBS FINS 02/03/2017

28-2-17

BOIB 25
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la separació de l’Equip d’Atenció Primerenca Sud, subseu de Llevant, de l’Equip d’Atenció Primerenca Llevant
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació especial Quatre per Quatre Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat incomplet d’educació infantil de primer cicle CEI Natural Kids Space, de Palmanova, Calvià
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Joan XXIII d’Inca, amb la transformació d’una unitat ASCE d’educació infantil especial a una unitat ASCE d’educació bàsica especial ubicada al centre privat concertat La Salle, d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Pinyol Vermell, de Marratxí, amb la transformació d’una unitat TAVA en una unitat d’educació bàsica especial

----------------

25-2-17 BOIB 24
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 15 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de febrer de 2017 per la qual es denega l’autorització al centre docent privat Escola Arimunani, de Son Ferriol (Palma), i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2017 per la qual es denega l’autorització al centre privat d’educació infantil de segon cicle i de primària Escola Activa de Mallorca i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2017 per la qual es denega l’autorització al centre docent estranger The Vineyard School Mallorca, de Palma, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat de 6 unitats d’educació infantil de segon cicle del Centre Privat d’Educació Infantil de primer i segon cicle Xipell, al Centre Privat Concertat Nostra Senyora de la Consolació i al Centre Privat Concertat Sant Francesc de Sales, del municipi de Ciutadella
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de febrer de 2017 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears