31 de gener 2012

BOIBs fins el 28-01-2012

Resolució del president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears per la qual s'ordena la publicació de la relació de convenis de col·laboració subscrits pel Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears durant l'any 2011. Número de registre 1297 - Pàgines 6-7

27 de gener 2012

BOEs fins el 27-01-2012


Ayudas
Resolución de 16 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 21 de octubre de 2011, por la que se conceden ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. PDF (BOE-A-2012-1192 - 1 pág. - 130 KB)

25 de gener 2012

BOEs fins el 25-11-2012


Resolución de 10 de enero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se otorgan becas de formación e investigación en distintas unidades dependientes de la Dirección General de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2012-1114 - 22 págs. - 892 KB)

24 de gener 2012

BOIBS fins el 24-01-2012

Resolució del president de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) d'11 de gener de 2012 per la qual es deixen sense efecte els annexos de la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública de 21 de setembre de 2010, s'estableix una nova estructura de la Comissió Tècnica d'Elaboració i Revisió de les proves de català de l'EBAP i es nomenen els membres d'aquesta Comissió a partir de la convocatòria de proves de 2012. Número de registre 1111 - Pàgines 7-8 

19 de gener 2012

PUNTUACIÓ PROVISIONAL DEL CONCURS DE TRASLLATS

Podeu veure tota la informació en el següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=38&lang=ca&codi=994596&coduo=38

BOEs fins el 19-01-2012


Formación profesional
Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales correspondientes a las familias profesionales Química, Energía y Agua, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Artes Gráficas, Actividades Físicas y Deportivas, y Artes y Artesanías. PDF (BOE-A-2012-807 - 486 págs. - 36806 KB)
 
Real Decreto 1789/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos. PDF (BOE-A-2012-808 - 151 págs. - 4888 KB)
 
Real Decreto 1790/2011, de 16 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Sanidad. PDF (BOE-A-2012-809 - 60 págs. - 1290 KB)
Becas
Resolución de 3 de enero de 2012, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la que se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación para el año 2012. PDF (BOE-A-2012-762 - 4 págs. - 161 KB)

BOIBs fins el 19-01-2012


Resolució de la directora general de Recursos Humans per la qual s'estableixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2012-2013. Número de registre 449 - Pàgina 12

15 de gener 2012

BOIBs fins el 14-01-2012

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 22 de novembre de 2011 per la qual es concedeixen les ajudes individuals per compensar les despeses de desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que ha cursat determinats estudis de règim especial: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments professionals de música i dansa, estudis de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior, estudis artístics superiors, i ensenyaments artístics de grau a centres educatius radicats fora de l'illa en què tenen la seva residència familiar, durant el curs acadèmic 2010-2011. Número de registre 407 - Pàgines 4-5

BOES fins el 14-01-2012


MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Cuerpo de Maestros
Corrección de errores del Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2012-529 - 1 pág. - 133 KB)
Formación profesional
Corrección de erratas del Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. PDF (BOE-A-2012-531 - 3 págs. - 146 KB)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Días inhábiles
Decreto 110/2011, de 25 de noviembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2012 a efectos de plazos administrativos. PDF (BOE-A-2012-420 - 2 págs. - 139 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden ECD/3621/2011, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/2573/2011, de 13 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2275/2011, de 28 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a funcionarios docentes seleccionados por concurso de méritos. PDF (BOE-A-2012-425 - 1 pág. - 135 KB)

Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes Universitarios, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios en el exterior, para el curso 2011-2012. PDF (BOE-A-2012-54 - 21 págs. - 1152 KB)

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 14 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Rutas literarias" durante el curso 2011-2012.  PDF (BOE-A-2012-55 - 2 págs. - 224 KB)

Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se modifica la de 17 de octubre de 2011, por la que se convocan ayudas para participar en el Programa de Cooperación Territorial "Escuelas viajeras" durante 2012.  PDF (BOE-A-2012-56 - 2 págs. - 166 K
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el desarrollo de acciones dirigidas a la elaboración y actualización del Catálogo de Títulos de Formación Profesional, durante el ejercicio de 2011, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. PDF (BOE-A-2012-64 - 4 págs. - 156 KB)
 
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos Inmersión Lingüística, durante 2011. PDF (BOE-A-2012-65 - 4 págs. - 156 KB)
 
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos Escuelas Viajeras, durante 2011. PDF (BOE-A-2012-66 - 4 págs. - 159 KB) 
Competencias profesionales
Resolución de 13 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se prorroga el plazo para la realización del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. PDF (BOE-A-2012-34 - 2 págs. - 140 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con las Illes Balears para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos rutas literarias, durante 2011.
PDF (BOE-A-2012-35 - 4 págs. - 159 KB)

12 de gener 2012

Convocatòria claustre 18 de gener


Per ordre del director, us convoc al Claustre ordinari de professors que tindrà lloc el dimecres 18 de gener, a les 14:15 hores al saló d'actes, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions de dia 16 i 23 de novembre de 2011.
  2. Informació i anàlisi sobre els resultats de la primera avaluació.
  3. Informació de la gestió econòmica 2011.
  4. Informació general.
  5. Precs i preguntes

11 de gener 2012

BOEs fins el 31-12-2011

Personal docente en el exterior
Orden EDU/3569/2011, de 12 de diciembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos docentes en Australia.PDF (BOE-A-2011-20548 - 2 págs. - 135 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 22 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la financiación de libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso académico 2011-2012. PDF (BOE-A-2011-20561 - 4 págs. - 158 KB)
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
Orden EDU/3530/2011, de 19 de diciembre, por la que se corrigen errores y omisiones en la Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional. PDF (BOE-A-2011-20392 - 66 págs. - 1095 KB)
Ayudas
Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de la Modalidad "C" destinadas a promover Agrupaciones de Centros Educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE). PDF (BOE-A-2011-20433 - 6 págs. - 241 KB)
 
Resolución de 16 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión del Premio Marta Mata a la calidad de los centros educativos para el año 2011. PDF (BOE-A-2011-20437 - 3 págs. - 144 KB)
 
Real Decreto 1686/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2011-20274 - 88 págs. - 2101 KB)
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Corrección de errores de la Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. PDF (BOE-A-2011-20298 - 1 pág. - 131 KB)
Premios
Resolución de 15 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, correspondientes a la convocatoria del año 2011. PDF (BOE-A-2011-20310 - 7 págs. - 274 KB)
Planes de estudios. Habilitación profesional
Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. PDF (BOE-A-2011-20181 - 5 págs. - 176 KB)

09 de gener 2012

BOIBs fins el 9-01-2012


Resolució conjunta del conseller de Medi Ambient i Mobilitat i president de l'entitat Espais de Natura Balear, i del conseller d'Educació i Cultura per la gestió d'un camp d'aprenentatge al Centre d'Educació Ambiental de Binifaldó. Número de registre 26659 - Pàgines 10-12 

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Resolució de 19 de desembre de 2011 del president de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual s'aproven i es convoquen les accions formatives del primer semestre dels plans de formació de l'Escola per a l'any 2012. Número de registre 26480 - Pàgines 32-77