18 de desembre 2014

CONCURS DE TRASLLATS

Puntuació provisional concurs de trasllats:

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M141017085945936358464

BOIBS fins els 16-12-2014

16-12-14 BOIB 172
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 20 de novembre de 2014, per la qual s’autoritzen els ensenyaments corresponents als nous títols de formació professional i canvi de cicles de títol LOGSE a cicles de títol LOE, en aplicació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el centre privat concertat Sant Josep Obrer I de Palma
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 14 de febrer de 2014 (BOIB núm. 35, de 13 de març), per la qual s’autoritza el canvi de titularitat dels centres privats concertats Sant Vicenç de Paül de la Vileta, Palma i Sant Vicenç de Paül de Sóller
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 30 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 158, de 18 de novembre), per la qual s’autoritza als centres privats concertats que impartien programes de qualificació professional inicial (PQPI) per impartir els ensenyaments de formació professional bàsica en aplicació de la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la Qualitat Educativa
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 5 desembre de 2014 de modificació de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juliol de 2014 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació i per la qual s’estableix un canvi de la seu principal del procediment i les mesures per fer-lo efectiu
- Resolució del director general de Planificació i Infraestructures Educatives d’11 de desembre de 2014 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, renovació i modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2015-2016
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 10 de desembre de 2014 per la qual s’estableixen el procediment i els terminis per renovar l’acreditació dels títols universitaris oficials de grau, màster i doctor

----------------

13-12-14 BOIB 171
- Decret 53/2014, de 12 de desembre, pel qual es disposen el cessament i el nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Decret 54/2014, de 12 de desembre, pel qual es disposen el cessament i el nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de desembre de 2014 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2014-2015

12 de desembre 2014

BOES fins el 12-12-2014

Ayudas
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de formación en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.
 
Premios
  • Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el IX Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la enseñanza secundaria para el curso escolar 2013-2014.
  • Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrige la de 8 de septiembre de 2014, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Premios
  • Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios del XIII Certamen Universitario "Arquímedes" 2014.
  • Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014.
Premios
Corrección de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014 en las categorías de: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.
Subvenciones
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones complementarias a los centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza superior y ciclos formativos de grado superior participantes en el programa Erasmus, para el curso académico 2013/2014.

11 de desembre 2014

BOIBS fins l'11 de desembre de 2014

11-12-14 BOIB 169
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats sobre la contractació de personal laboral temporal per cobrir dos llocs vacants a la plantilla de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de novembre de 2014 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajudes per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, per l’any 2014
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de novembre de 2014 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajudes per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, per l’any 2014

- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Cultura i Universitats de 28 de novembre de 2014 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 265/2014
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Cultura i Universitats de 4 de desembre de 2014 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 250/2014

----------------

9-12-14 BOIB 168
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 27 de novembre de 2014, per la qual s’autoritza la implantació, la supressió i el canvi de perfil dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) i dels cicles formatius de Formació Professional a centres d’educació secundària i a centres d’educació de persones adultes (CEPA) per al curs 2013-2014

----------------

6-12-14 BOIB 167
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 27 de novembre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca
- Notificació de la Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca relativa a la reclamació d’una quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris que detallem a l’Annex 1
- Notificació de la Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca relativa a la reclamació d’una quantitat abonada indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris que detallem a l’Annex 1

----------------

4-12-14 BOIB 165
- Correcció d’errata a l’Annex de l’edicte 21025 (BOIB 162 de data 27-11-2014) referit a “Resolució definitiva del director general de Planificació i Infraestructuras Educatives de 21 de novembre de 2014 sobre la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2014-2015”
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de novembre de 2014 per la qual es corregeix l’error detectat en la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de novembre de 2014 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursaven estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014
- Tràmits d’audiència i d’informació pública de l’Avantprojecte de decret pel qual s’estableixen els principis generals que han de regir les activitats de temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin en l’àmbit territorial de les Illes Balears
- Tràmits d’audiència i d’informació pública de l’Avantprojecte de decret de principis generals per establir els programes formatius dels cursos de monitor i de director d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil en l’àmbit territorial de les Illes Balears
- Anunci relatiu als tràmits d’audiència i d’informació pública de l’Avantprojecte de decret de principis generals que regulen el reconeixement de les escoles d’educació en el temps lliure infantil i juvenil en l’àmbit de les Illes Balears

29-11-14BOIB 163
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 24 de novembre de 2014 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI HAPPY FACES i l’obertura i el funcionament del centre docent estranger d’educació infantil de segon cicle CDE HAPPY FACES
- Resolució del director general d'Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de dia 19 de novembre de 2014, per la qual s’estableix el Programa d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2014-2015
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 25 de novembre de 2014 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 248/2014
- Resolució del director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca de 25 de novembre de 2014 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 274/2014
01 de desembre 2014

DINAR DE NADAL


Si vos interessa assistir al dinar de Nadal podeu fer la
 reserva al despatx de la Secretària. 
 El dinar començarà a les 14:20 hores.

BOIBS fins el 27 de novembre de 2014

27-11-14 BOIB 162
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de novembre de 2014 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2013-2014
- Resolució definitiva del director general de Planificació i Infraestructures Educatives de 21 de novembre de 2014 sobre la dotació addicional de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2014-2015
- Notificació de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual s’ordena l’inici de l’expedient de reintegrament parcial de la subvenció atorgada a l’entitat Associació Mallorca Patrimoni mitjançant la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 6 d’octubre de 2009 per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per desenvolupar cursos d’aprenentatge professional inicial (CAPI) a entitats privades sense finalitat de lucre, associacions empresarials sense finalitat de lucre i centres educatius privats sostinguts amb fons públics per al curs 2009-2010

----------------

25-11-14 BOIB 161
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 19 de novembre de 2014, de convocatòria específica i extraordinària per cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de determinades especialitats o funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de novembre de 2014 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursaven estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de novembre de 2014 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursaven estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014

----------------

22-11-14 BOIB 160
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de novembre de 2014 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 15 d’octubre de 2014 per la qual es convoca el procediment per a la selecció dels centres docents de Mallorca amb professionals que poden participar en la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de novembre de 2014 de delegació de la signatura de determinats documents comptables i administratius en el director general d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca i en el director general de Planificació i Infraestructures Educatives
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats d’11 de novembre de 2014 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
- Resolució de la directora de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 17 de novembre de 2014 per la qual es convoca el curs d’habilitació d’experts per exercir les funcions d’assessorament i avaluació en els procediments de reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral i/o aprenentatges no formals----------------

18-11-14 BOIB 158


- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 30 d’octubre de 2014 per la qual s’autoritza als centres privats concertats que impartien programes de qualificació professional inicial (PQPI) per impartir els ensenyaments de formació professional bàsica en aplicació de la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la Qualitat Educativa

- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de novembre de 2014 per la qual es defineixen i es dicten instruccions per al funcionament dels programes de formació professional bàsica a les Illes Balears per al curs 2014-2015
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 17 de novembre de 2014 per la qual s’aprova l’ampliació de l’import consignat inicialment en la Resolució de 12 de juny de 2014 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a Espanya durant l’any acadèmic 2013-2014

BOES fins 30 de novembre 2014

Ayudas
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas Erasmus.es, en el marco del Programa "Erasmus+", para movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria correspondiente al curso académico 2014-2015.
Premios
Corrección de errores de la Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014 en las categorías de: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.
Premios
  • Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XXVI Certamen "Jóvenes Investigadores" 2013.
  • Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XII Certamen "Arquímedes" 2013.
Auxiliares de conversación de lengua española
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación para el curso académico 2015-2016.
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se anuncia la formalización de contratos para la "Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en lengua inglesa para centros educativos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con distintas Comunidades Autónomas durante el otoño de 2014".
Premios
  • Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en las categorías de: centros docentes, carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la promoción educativa y equipos docentes, convocados por la Resolución de 29 de abril de 2014.
  • Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 14 de octubre de 2014, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2011/2012.
Formación profesional. Convalidaciones
Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por la que se establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Profesores en el extranjero
Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 30 de octubre de 2014, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2015-2016.