22 de febrer 2013

BOEs fins el 20-02-2013


Ayudas
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. PDF (BOE-A-2013-1839 - 7 págs. - 214 KB)
 
Resolución de 25 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. PDF (BOE-A-2013-1840 - 8 págs. - 252 KB)

BOIB's fins el 21-02-2013


Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 5 de febrer de 2013, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’ Educació, Cultura i Universitats de dia 15 de gener de 2013, per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes, professors d’escoles oficials d’idiomes, corresponents als instituts d’educació secundària, centres integrats de formació professional, escoles oficials d’idiomes, escoles d’arts plàstiques i disseny, escola superior de disseny, conservatoris de música i arts escèniques, centres d’educació de persones adultes, equips d’orientació educativa i psicopedagògica, centres d’educació especial i centres d’educació infantil i primària. Número de registre 2612 - Pàgines 7562-7564. Versió HTML
 
Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de dia 5 de febrer de 2013, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’ Educació, Cultura i Universitats de dia 15 de gener de 2013, per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults, dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca. Número de registre 2614 - Pàgines 7565-7566. Versió HTML
 
Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 5 de febrer de 2013 de modificació de la Resolució de 23 de gener de 2013 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2012-2013 i es dicten les normes per dur-la a terme. Número de registre 2737 - Pàgina 7567. Versió HTML

14 de febrer 2013

BOIB's fins el 14 de febrer de 2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

 

Formalització del contracte de subministrament elèctric de les dependències de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Número de registre 2534 - Pàgina 7370 .Altres versions: Versió HTML

 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de febrer de 2013 per la qual s’estableixen el procés d’avaluació de la tasca desenvolupada pels directors de centres docents públics que finalitzen el seu mandat el 30 de juny de 2013 i el procediment que s'ha de seguir per optar a la continuació en el càrrec per un nou període. Número de registre 2668 - Pàgines 7206-7209 .Altres versions: Versió HTML

BOES fins el 14-02-2013


Protección de los animales
Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. PDF (BOE-A-2013-1337 - 52 págs. - 1122 KB)


Orden ECD/110/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos. PDF (BOE-A-2013-1041 - 44 págs. - 758 KB)

11 de febrer 2013

BOIB's fins l'11 de febrer de 2013


 ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

 Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 25 de gener de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, que s’ha d’impartir durant el curs escolar 2012-2013 dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 2048 - Pàgines 6487-6506 . Versió HTML


 

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 25 de gener de 2013 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització. Número de registre 1961 - Pàgines 5954-5968 . Versió HTM

06 de febrer 2013

BOIBS fins el 5-02-2013


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Resolució del conseller d’Administracions Públiques de 17 de gener de 2013, per la qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, corresponents al torn de promoció interna, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici, de les proves selectives per ingressar a la categoria d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovades per resolució de 20 de març de 2012 (BOIB núm. 46, de 29 de març de 2012), arran de l’estimació d’uns recursos de reposició. Número de registre 1543 - Pàgines 4951-4953  Versió HTML