26 d’octubre 2016

BOES FINS 26/10/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  26/10/2016

Títulos académicos
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2016, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  24/10/2016
Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-2016, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la modalidad de Bachillerato.
Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al curso 2015-2016 , en la categoría de rendimiento académico del alumnado, en la modalidad de Educación Secundaria Obligatoria.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  22/10/2016
Extracto de la Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica el plazo establecido para resolver en la de 1 de marzo de 2016, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2016 en las siguientes categorías: centros docentes, carrera docente, entidades para la promoción educativa y equipos docentes.

BOIBS FINS 26/10/2016

25-10-16

BOIB 135
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 d’octubre de 2016 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de octubre de 2016 per la qual es modifica Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 d’abril de 2016 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2016-2017 per ampliar-ne el pressupost

----------------

22-10-16 BOIB 134
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 6 d’octubre de 2016 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i de grau superior de vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure i els ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà de busseig esportiu amb escafandre autònom a l’IES CTEIB de Palma, i se suprimeixen els ensenyaments de règim especial a l’IES Baltasar Porcel, d’Andratx

----------------

20-10-16 BOIB 133
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 d’octubre de 2016 per la qual es convoquen programes formatius en la modalitat de formació per àmbits a distància en el marc del Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020

----------------

18-10-16 BOIB 132
- Anunci de licitació per la contractació del servei de transport escolar per als centres IES Sant Marçal, CEE Son Ferriol, IES S’Arenal, CEIP Sant Ciriac i IES Quartó de Rei, IES Sa Serra i CEIP Sa Blanca Dona

19 d’octubre 2016

BOES FINS 19/10/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE   19/10/2016
Premios
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato correspondientes al curso 2015-2016.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE   17/10/2016
Enseñanzas universitarias
Orden ECD/1663/2016, de 11 de octubre, por la que se regulan las pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 o de 45 años de edad, así como el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE     14/10/2016
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la contratación de los "Servicios de muestreo y gestión de datos, aplicación, codificación y grabación para la prueba piloto y para la prueba principal del Programa PISA 2018 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".

BOIBS FINS 19/10/2016

15-10-16

BOIB 131
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació i l’obertura i el funcionament, de forma definitiva, del centre privat estranger d’educació secundària i batxillerat R. Nadal International School, del sistema educatiu dels Estats Units d’Amèrica, al municipi de Manacor
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació específica de l’Equip d’Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip ATLES) a Equip DINAMICAT i es modifiquen els seus objectius, composició i funcions

----------------

13-10-16 BOIB 130
- Anunci de licitació del contracte privat d’assegurança de responsabilitat civil del personal docent dels centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

13 d’octubre 2016

BOES FINS 13/10/2016

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE                               06/10/2016
Extracto Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XVII Concurso Hispanoamericano de Ortografía para el curso 2016-2017
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos de funcionarios docentes                                                          05/10/2016
Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Servicios públicos. Acceso electrónico                                                    05/10/2016
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.


BOIBS FINS 13/10/2016

11-10-16

BOIB 129
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

05 d’octubre 2016

04 d’octubre 2016

BOES FINS 04/10/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    03/10/2016

Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se amplía el plazo de solicitud de las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2016-2017

BOIBS FINS 04/10/2016


   4-10-16

BOIB 126
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent estranger Colegio Sueco, de Palma, amb la supressió de 4 unitats d’educació secundària i de 2 unitats d’educació infantil (BOIB núm. 108, de 25 d’agost)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de setembre de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Fray Juan Ballester de Campos, amb l’ampliació de dues unitats d’educació infantil
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de setembre de 2016 per la qual es convoca la realització d’estades de formació a empreses de les Illes Balears per al professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional i formació professional bàsica


1-10-16 BOIB 125
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017


    29-9-16

BOIB 124
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2016 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de l’any 2016 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el primer quadrimestre de l’any 2016