19 de novembre 2015

BOIBs fins el 19 de novembre de 2015

19-11-15 BOIB 171
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de novembre de 2015 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors de centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2016 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 27 d’octubre de 2015 per la qual s’autoritza la implantació, a l’IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, del bloc comú, del bloc complementari i del bloc específic, en les modalitats presencial i semipresencial, dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents a les titulacions de grau mitjà de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet i de tècnic esportiu en les disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre

----------------

17-11-15 BOIB 169
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 12 de novembre de 2015, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreviat núm. 265/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma

----------------

14-11-15 BOIB 168
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 9 de novembre de 2015 de cessament i nomenament de determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

----------------

12-11-15 BOIB 167
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de novembre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 296/2015, contra la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 11 de setembre de 2015

BOES fins els 14 de novembre de 2015

Premios
  • Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios del XXVIII Certamen Jóvenes Investigadores 2015.
  • Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de Enseñanzas Artísticas Profesionales correspondientes al curso 2014-2015.
Profesores en el extranjero
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017.
Profesores en el extranjero
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017.
Profesores en el extranjero
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2016-2017.
Premios
  • Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2014-2015.
  • Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2015.
Premios
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca el Concurso Nacional "Una Constitución para todos" correspondiente al año 2015.

09 de novembre 2015

BOIBs fins el 7 de novembre

7-11-15 BOIB 164
- Acord del Consell de Govern de 6 de novembre de 2015 mitjançant el qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2015 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’octubre de 2015 per la qual s’adjudica un premi als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2014-2015
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 4 de novembre de 2015 per la qual s’autoritza una organització temporal especial al CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència del centre privat concertat Thot Educatiu, i una organització temporal especial al CFGS Desenvolupament d’Aplicacions WEB del centre privat concertat Es Liceu
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 5 de novembre de 2015 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula al cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’aplicacions web autoritzat al CC Es Liceu i al cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a persones en situació de dependència al centre Toth Educatiu, per al curs escolar 2015-2016

----------------

5-11-15 BOIB 163
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat, de dia 3 de novembre de 2015, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent

BOES octubre

Ayudas
Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas adicionales para desplazamiento a los alumnos que han participado con asistencia efectiva en el programa de inmersión lingüística, en colonias de vacaciones durante el verano de 2015.
Programas educativos europeos
Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Reino Unido, la República de Irlanda y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera perteneciente a los Cuerpos de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores y Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores y Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, para el curso 2015/2016.
 
Ayudas
  • Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
Premios
  • Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2015, en la categoría de rendimiento académico del alumnado.
     
Premios
  • Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se modifica la de 5 de marzo de 2015, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a Bachillerato del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de septiembre de 2014.
Programas educativos europeos
  • Resolución de 1 de octubre de 2015, del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, por la que se establece el procedimiento para la constitución de un panel de expertos para colaborar en la evaluación de solicitudes, el análisis de informes de proyectos de acciones descentralizadas en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus+, los programas de internacionalización del sistema universitario español, y otras iniciativas.

03 de novembre 2015

BOIBs fins el 31 d'octubre

31-10-15 BOIB 159
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEPA Son Canals
- Resolució de 15 d’octubre de 2015, del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’autoritza la Universitat de les Illes Balears la impartició de la formació equivalent a la Formació Pedagògica i Didàctica exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en corporacions locals durant el curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de formació professional bàsica en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 20 d’octubre de 2015 per la qual s’autoritza la implantació del bloc comú, del bloc complementari i del bloc específic, en la modalitat semipresencial, dels ensenyaments esportius de règim especial corresponents a les titulacions de grau mitjà de salvament i socorrisme, de vela amb aparell fix, de vela amb aparell lliure i de busseig amb escafandre a l’IES Baltasar Porcel, d’Andratx
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2015-2016
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d'octubre de 2015 sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2015-2016

----------------

29-10-15 BOIB 157
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 d’octubre de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 d’octubre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 155/2015
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 22 d’octubre de 2015 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 309/2015, contra la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de juliol de 2015

----------------

27-10-15 BOIB 156
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 d’octubre de 2015 per la qual s’autoritza la implantació de l’idioma rus a l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2015 per la qual es deleguen determinades competències en el secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

22-10-15 BOIB 154
- Acord de dia 10 de setembre de 2015, entre la conselleria d'Educació i Universitat i la Sectorial d'Ensenyament de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears pel qual es prorroga l'acord signat el dia 31 d'agost de 2009 pel qual s'estableixen els termes per al pagament directe als centres concertats els titulars dels quals són cooperatives de treball associat

----------------

20-10-15 BOIB 153
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de setembre de 2015 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris