28 de març 2010

Sol·licitud oposicions cossos docents 2010

Si voleu que portem la vostra sol·licitud al registre de la Conselleria d'Educació teniu fins dimarts 30 de març per a entregar la documentació a les auxiliars administratives de Secretaria.

BOES fins 27-03-2010


Funcionarios de la Administración del Estado
Orden EDU/716/2010, de 17 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/618/2010, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. PDF (BOE-A-2010-4868 - 1 pág. - 153 KB)

Asesores técnicos en el exterior
Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de asesores técnicos en el exterior, convocado por Orden EDU/3283/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-4656 - 2 págs. - 165 KB)

Funcionarios docentes en el exterior
Resolución de 8 de marzo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos del concurso de méritos de puestos de personal docente en el exterior, convocado por Orden EDU/3284/2009, de 27 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-4657 - 2 págs. - 166 KB)

Destinos
Orden EDU/679/2010, de 5 de marzo, por la que se resuelve concurso específico, convocado por Orden EDU/2909/2009, de 9 de octubre, en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. PDF (BOE-A-2010-4597 - 2 págs. - 186 KB)

Lletra tribunal d'oposicions i causes d'exclussió

La lletra per a triar el Tribunal d'Oposicions dels Cossos Docents 2010 és ZA.

Les causes d'exclussió són:
-Professorat que actualment no presta serveis efectius acap centre docent.
-Professorat que va actuar com a membre de tribunald’oposició a l’any 2008 o 2009.
-Professorat que actualment es troben de baixa maternal o tenen un fill menor de 18 mesos a dia24/06/2010.
-Professorat que durant el curs 2009/2010 es troba ensituació de Llicència per estudis.
-Professorat que es troba de baixa per malaltia i a data 15 de maig de 2010 dugui més de tres mesos de baixa continuada.
-Professorat que durant el curs 2009/2010 es trobi en situació d’alliberat o d’alliberada sindical. -Professorat que durant el curs 2009/2010 es trobi ensituació administrativa de serveis especials.
-Professorat que durant el curs 2009/2010 es troba en comissió de-serveis a l’estranger.
-Professorat que dia 15 de maig es troba proposat per jubilació.
-Professorat que durant el curs 2009/2010 es troba en situació-administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys.
-Professorat en situació d’abstenció.
-Ocupar càrrec d’equip directiu durant el curs 2009/2010.
-Professorat que a dia 23/03/2010 té reducció d’un terç o mitja jornada.
Pel que fa a l’abstenció dels membres del tribunal es disposarà d’untermini de 7 dies naturals comptadors des del següent al de la publicacióal BOIB de la Resolució dels nomenaments dels tribunals i de lescomissions de selecció. Els motius d’abstenció i recusació dels membresdels tribunals els podreu trobar als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de26 de novembre.

25 de març 2010

BOIBs fins 25-03-2010

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Resolució de la directora general de Planificació i Centres d'acceptació de la sol·licitud de renúncia de la directora del CEIP Mateu Fontirroig de Maó. Número de registre 6497 - Pàgines 6-7

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual s'estableixen la denominació i les sigles que han de constar al Registre de centres docents de les Illes Balears. Número de registre 6599 - Pàgines 5-6

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Número de registre 6438 - Pàgina 22

Resolució de la directora general de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Cultura de 12 de març de 2010 per la qual es convoquen les proves de juny de 2010 per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística. Número de registre 6160 - Pàgines 17-21

Correcció d'error del anunci núm. 5819 publicat en el BOIB. núm. 45 , de data 18 de març de 2010 referit a: Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears Número de registre 5819 - Pàgines 6-7

Resolució de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, de dia 12 de març de 2010, per la qual es regula el procediment selectiu d'aplicadors i correctors per a la prova mostral de l'Avaluació de Diagnòstic del curs 2009-2010. Número de registre 5941 - Pàgines 53-54

22 de març 2010

Oposicions 2010

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l'escola oficial d'idiomes i de professors d'arts plàstiques i disseny a les Illes Balears Número de registre 5819 - Pàgines 8-40

BOIBs fins 15-03-2010


Ayudas
Resolución de 3 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la acción sindical en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. PDF (BOE-A-2010-4346 - 7 págs. - 266 KB)

Cuerpo de Inspectores de Educación
Orden EDU/617/2010, de 8 de marzo, por la que se aprueba, para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, el contenido de los temas que se incorporan al anexo II de la Orden EDU/3429/2009, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el temario de la fase de oposición del procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. PDF (BOE-A-2010-4303 - 2 págs. - 165 KB)

Funcionarios de la Administración del Estado
Orden EDU/618/2010, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. PDF (BOE-A-2010-4304 - 3 págs. - 211 KB)

Programas educativos
Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles. PDF (BOE-A-2010-4130 - 4 págs. - 180 KB)

Centros docentes
Real Decreto 131/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, de autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen general, el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, de régimen de centros docentes extranjeros en España, y el Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, de autorización a centros docentes privados para impartir enseñanzas artísticas, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. PDF (BOE-A-2010-4131 - 8 págs. - 211 KB)

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. PDF (BOE-A-2010-4132 - 10 págs. - 229 KB)

Premios
Resolución de 25 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2009-2010. PDF (BOE-A-2010-4096 - 7 págs. - 204 KB)

17 de març 2010

BOIBs fins 16-03-2010


Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 5 de març de 2010, per la qual es modifica la Resolució del conseller d' Educació i Cultura de dia 26 de gener de 2010, per la qual s'aproven las plantilles i es publiquen amb la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes Número de registre 5843 - Pàgines 6-7

Resolució del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 5 de març de 2010 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de dia 26 de gener de 2010 per la qual s'aproven les plantilles i es publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'educació secundària obligatòria i dels equips d'atenció primerenca Número de registre 5841 - Pàgina 6

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2010-2011. Número de registre 5672 - Pàgines 20-32

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010 per la qual es regula el procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat pública per al curs 2010-2011 Número de registre 5673 - Pàgines 32-34

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I JUSTÍCIA
Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia, de 2 de març de 2010, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, i de persones aspirants convocades a les proves de coneixements de llengua catalana (nivells A i B), i amb indicació dels llocs i de les dates de la realització de la prova esmentada i del primer exercici de les proves selectives per cobrir places d'estabilitat de l'ocupació de diverses categories professionals, convocades per les resolucions de 21 de setembre de 2009 (BOIB núm. 144, de 3 d'octubre). Número de registre 5721 - Pàgines 7-33

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 3 de març de 2010 de convocatòria pública d'ajuts per a l'any 2010 per promoure l'assistència de grups de centres escolars a projeccions de cinema en llengua catalana Número de registre 5224 - Pàgines 9-13
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 4 de març de 2010 per la qual es convoca la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització Número de registre 5427 - Pàgines 23-28

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 2 de març de 2010, per la qual s'autoritzen els preus pels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears per al curs 2010-2011, els preus de les publicacions i dels cursos organitzats pel Conservatori i els preus del serveis no acadèmics Número de registre 5382 - Pàgines 13-14

Resolució del conseller d'Educació i Cultura, de convocatòria per a la implantació de Seccions Europees en els centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, per al curs 2010-11 Número de registre 5423 - Pàgines 14-17

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 5 març de 2010 per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització. Número de registre 5426 - Pàgines 17-23