11 de juliol 2017

BOIBS FINS 11/07/2017

8-7-17

BOIB 83
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

6-7-17 BOIB 82
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163, de 5 de novembre de 2015

----------------

4-7-17 BOIB 81
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual se cita a termini els interessats en el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Javier Serrano Polo contra la Conselleria d’Educació i Universitat, procediment abreujat 0000056/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del professorat
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de juny de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

----------------

1-7-17 BOIB 80
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Ses Salines
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Simó Ballester (Centre Integrat de Música) de Manacor
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Talaiot de s’Illot (Manacor)
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions

BOES FINS 11/07/2017

08/07/2017
Títulos académicos
Educación de adultos
Orden ECD/651/2017, de 5 de julio, por la que se regula la enseñanza básica y su currículo para las personas adultas en modalidad presencial, a distancia y a distancia virtual, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
07/07/2017
Ceses y nombramientos
Orden ECD/645/2017, de 28 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.
06/07/2017
 Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos
Orden ECD/642/2017, de 4 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2017-2018.

05 de juliol 2017

BOIBS FINS 05/07/2017

29-6-17

BOIB 79
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-2017

BOES FINS 05/07/2017

03/07/2017

Premios

Orden ECD/632/2017, de 20 de junio, por la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017.