24 de setembre 2012

BOES fins el 24-09-2012


Sistema educativo
Orden ECD/2000/2012, de 13 de septiembre, por la que se regula el certificado oficial de estudios obligatorios para los alumnos que finalicen los estudios correspondientes a la educación básica sin obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y se modifican la Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado, y la Orden ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en Educación Secundaria Obligatoria. PDF (BOE-A-2012-11925 - 8 págs. - 631 KB)
Ayudas
Resolución de 11 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a las Confederaciones y Federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos correspondientes al año 2012. PDF (BOE-A-2012-11871 - 16 págs. - 357 KB)

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2012. PDF (BOE-A-2012-11747 - 10 págs. - 457 KB)
 
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2012, para alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores y de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas. PDF (BOE-A-2012-11748 - 20 págs. - 848 KB)

Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. PDF (BOE-A-2012-11750 - 19 págs. - 790 KB)
Becas
Resolución de 6 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publican los beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España. PDF (BOE-A-2012-11751 - 37 págs. - 1641 KB)
Premios
Resolución de 31 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios "Miguel Hernández", edición 2012. PDF (BOE-A-2012-11728 - 8 págs. - 264 KB)

Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro, por la que se desarrolla la convocatoria del Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2012. PDF (BOE-A-2012-11590 - 2 págs. - 160 KB)

BOIBs fins el 23-09-2012

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 10 de setembre de 2012 per la qual es modifica la configuració amb l'autorització d'una unitat del CFGM de Cures Auxiliars d'Infermeria i dues unitats del CFGS d'Imatge per al Diagnòstic, al centre privat Luis Vives de Palma.Número de registre 17945 - Pàgines 18-19 

Convocatòria i bases per a la selecció de professors associats del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Número de registre 17948 - Pàgines 21-31 

Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 14 de setembre de 2012 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 19 de juliol de 2012 sobre la dotació addicional de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2012-2013. Número de registre 17912 - Pàgina 17 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats d' 11 de setembre de 2012 per la qual es convoquen ajudes econòmiques cofinançades pel Fons Social Europeu per desenvolupar els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial en organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials, sense ànim de guany, durant el curs 2012-2013. Número de registre 17916 - Pàgines 7-14

15 de setembre 2012

RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA ACLARIMENTS, INFORMACIONS STEI


BAIXES PER CONTINGÈNCIES COMUNES

Dies de baixa       Retribució
1r al 3r dia            50 %
4t al 20è dia          75 %
21è al 90è dia       100 %

EXCEPCIONS I PUNTUALITZACIONS

1. Contingències professionals i accidents laborals: 100% de retribució

2. Hospitalització. Retribució del 100% mentre s’estigui ingressat. Si s’abandona l’hospital i es continua de baixa, s’aplicaran les retribucions indicades a la taula. (Exemple: Si una persona està dos dies ingressada cobraria: 100% el primer i segon dia, 50% el tercer, 75% del 21è al 90è).

3. Embaràs. Retribució del 100% si la baixa és causada per un risc atribuïble a la feina. Hi haurà un tribunal metge que ho determini en cada cas. (Exemple: Es retribuirien casos de deficiències immunològiques a malalties infantils, etc. però no d’altres com mal d’esquena, ciàtica, pèrdues... ja que, aquestes darreres no es podrien atribuir directament i exclusivament a la feina.)
Els serveis jurídics de l’STEI estudien si aquest punt vulnera la llei d’igualtat

4. MUFACE. Els funcionaris de MUFACE continuaran tenint reducció també a partir del tercer mes de baixa.

ALTRES QÜESTIONS

1. Deures inexcusables. No tendran disminució de retribucions les absències (del temps indispensable) per deures inexcusables (proves mèdiques amb cita prèvia i amb justificació que no es poden fer fora de l’horari laboral, anar a cercar un infant a l’escoleta per requeriment dels educadors, etc.)

2. Les absències per raons de salut inferiors a tres dies (mal de cap, desajusts intestinals, etc.) sense baixa mèdica suposaran el descompte complet de totes les retribucions corresponents al temps de l’absència.
En aquests casos s’ha d’entregar una baixa (si no la us fan a urgències, s’hauria d’anar al metge de capçalera) per a justificar aques 1, 2 o 3 dies i tenir dret a cobrar el 50 % de les retribucions.


14 de setembre 2012

INSTRUCCIONS SOBRE LA TRAMESA A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS DELS COMUNICATS DE MALALTIA (BAIXES, CONFIRMACIONS DE BAIXES I ALTES) EMESOS PER MUFACE I PER LA SEGURETAT SOCIAL

1. Tramitació de les baixes  
Des de l’1 de setembre de 2012, data de l’entrada en vigor del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, ha quedat derogada la disposició que preveia la llicència per malaltia inferior a tres dies. Per això, quant a la tramitació de les baixes s’ha de tenir en compte el següent:
 
1. En els supòsits d’incapacitat temporal i maternitat, el personal docent té l’obligació de presentar el comunicat mèdic de baixa (parte de baixa) des del primer dia (així com els comunicats de confirmació o, si pertoca, el comunicat mèdic d’alta, expedits pel metge competent).
 
En el casos d’hospitalització i intervenció quirúrgica, a més del comunicat mèdic de baixa (parte de baixa), s’ha d’aportar un document original (o una fotocòpia compulsada) expedit pel centre hospitalari que certifiqui, respectivament, els dies d’inici i acabament de l’hospitalització o el dia en què s’ha produït la intervenció quirúrgica.

2. Els dies d’absència a la feina per malaltia que no es justifiquin mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa (parte de baixa) es consideraran absències injustificades del servei, amb la corresponent deducció proporcional de les retribucions. Per tant, no s’admetrà cap altre document o justificant mèdic que no sigui el comunicat mèdic de baixa (parte de baixa) esmentat.

2. Comunicats de malaltia  
S’hi inclouen les altes i les baixes laborals i la confirmació de comunicat de baixa laboral que emeten MUFACE i la Seguretat Social. 3. Termini i forma de lliurament 

a) Una vegada hagi rebut els originals dels comunicats de malaltia (baixes, confirmacions de baixa i altes) el centre ha de trametre’ls per correu, en el termini màxim de 48 hores, a la Direcció General de Recursos Humans.

b) El centre ha d’informar el professorat que només en el mes d’agost de cada any, les persones interessades han de lliurar els comunicats de malaltia (baixes, confirmacions de baixa i altes) directament a la Direcció General de Recursos Humans.

4. Emplenament de les dades del comunicats

a) Tots els camps (codi, durada, núm. de col·legiat, etc.) dels comunicats de malaltia han d’estar correctament emplenats.

b) No es tramitarà cap comunicat de malaltia incomplet o incorrecte, per la qual cosa no s’iniciarà cap procés de substitució. En aquest supòsit, el centre ha de retornar el comunicat a la persona interessada perquè en completi les dades o l’esmeni. 

5. Comunicat de baixa que pugui implicar una substitució. 
Si es tracta d’una baixa que, d’acord amb el que disposa l’Acord de Consell de Govern de 4 de novembre de 2011 (BOIB núm. 172, de 17 de novembre), pugui implicar una substitució de docent, s’han de trametre per fax (Servei d’Educació Primària: 971 17133; Servei d’Educació Secundària: 971 177134) el comunicat de baixa i la sol·licitud de substitució de la direcció del centre per tal d’agilitar-la. No obstant això, el comunicat original s’ha d’enviar també per correu ordinari. 

6. Comunicat d’alta.
És imprescindible que es presenti el comunicat d’alta, en cas contrari la persona interessada no es podrà incorporar al centre. 

7. Protecció de dades.
El centre ha de vetllar per la protecció de les dades de caràcter confidencial que suposa aquesta documentació tan sensible, tal com estipula la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

IMPORTANT!!! COMPLEMENT ECONÒMIC DE LA PRESTACIÓ PER INCAPACITAT TEMPORAL

Atès el que disposen l’article 9 del Reial decret llei 20/2012 i l’article 7 del Decret llei 5/2012 (modificat pel Decret llei 10/2012), en les situacions d’incapacitat temporal (baixes) que s’iniciïn a partir de l’1 de setembre de 2012, tant el personal docent sotmès al règim general de la Seguretat Social com el sotmès al règim de MUFACE percebrà les retribucions següents:

 A. Per contingències comunes:
- Dies 1 a 3 de baixa, el 50 % de les retribucions. (1)
- Dies 4 a 20, el 75 %.
- A partir del dia 21, el 100%.

B. Per contingències professionals (accident laboral i malaltia professional), així com durant els permisos de maternitat i paternitat: el 100%, des del primer dia.(2) 

C. Durant els dies d’hospitalització o intervenció quirúrgica, el 100%.(3) 


1. Des de l’1 de setembre de 2012, data de l’entrada en vigor del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, ha quedat derogada la disposició que preveia la llicència per malaltia inferior a tres dies. Per això, en els supòsits d’incapacitat temporal i maternitat, el personal docent té l’obligació de presentar el comunicat mèdic de baixa (parte de baixa) des del primer dia (així com els comunicats de confirmació o, si pertoca, el comunicat mèdic d’alta, expedits pel metge competent).

2. En les contingències professionals s’inclouen les situacions d’incapacitat temporal derivada de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural. 

3. A més del comunicat mèdic de baixa (parte de baixa) s’ha d’aportar un document original (o una fotocòpia compulsada) expedit pel centre hospitalari que certifiqui, respectivament, els dies d’inici i finalització de l’hospitalització o el dia en què s’ha produït la intervenció quirúrgica. Si després dels dies d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica continua la situació de baixa, s’aplicarà el complement econòmic que pertoqui.

13 de setembre 2012

BOES fins el 13-09-2012


Becas
Resolución de 4 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan las becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España, correspondientes al curso 2012/2013. PDF (BOE-A-2012-11515 - 19 págs. - 485 KB)
Premios
Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan los Premios "CreArte" para el fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria, especial y secundaria en los centros financiados con fondos públicos para el año 2012. PDF (BOE-A-2012-11490 - 13 págs. - 327 KB)

BOIBS fins el 13-09-2012


Resolució de la directora general de Recursos Humans de 4 de setembre de 2012 per la qual s'estableix el procediment de la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per la Resolució de 18 de març de 2011.Número de registre 17519 - Pàgines 8-13  

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 4 de setembre de 2012 sobre l'establiment, renovació i modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2012-2013. Número de registre 17541 - Pàgines 5-8 

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 31 d'agost de 2012 per la qual es preveu la presentació per part dels interessats de les sol·licituds electròniques d'admissió de formació professional en la modalitat a distància. Número de registre 17449 - Pàgines 14-15 

Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 14 de juny de 2012 per la qual es convoca, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de substitucions en els centres esmentats. Número de registre 17147 - Pàgines 12-13 

Decret 72/2012, de 7 de setembre, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, pel Decret 14/2012, de 2 de març, i pel Decret 66/2012, de 27 de juliol, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius. Número de registre 17521 - Pàgines 8-9

04 de setembre 2012

BOIBs fins el 4-09-2012


Resolució de la directora general de Recursos Humans de 29 d'agost de 2012 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius convocats per la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011 que ajornaren la fase de pràctiques. Número de registre 16937 - Pàgines 4-5

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat Número de registre 16977 - Pàgines 4-10  

Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de dia 22 d'agost de 2012 per la qual s'anuncia la convocatòria de tres beques de formació. Número de registre 16936 - Pàgines 33-35 

 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 14 de juny de 2012 per la qual es convoca, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de substitucions en els centres esmentats
Número de registre 16823 - Pàgina 5

BOES fins 4-09-2012


 Premios
Resolución de 23 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2011-2012. PDF (BOE-A-2012-11287 - 7 págs. - 216 KB)
Subvenciones
Orden ECD/1824/2012, de 2 de agosto, por la que se conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa "Erasmus", a través de la acción movilidad para prácticas en el curso académico 2011/2012.  PDF (BOE-A-2012-10962 - 12 págs. - 333 KB)
Becas
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso académico, 2012-2013 para alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios. PDF (BOE-A-2012-10849 - 26 págs. - 422 KB)

03 de setembre 2012

BOES fins el 11-08-2012


Función pública
Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. PDF (BOE-A-2012-10718 - 8 págs. - 189 KB)
Ayudas
Resolución de 12 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se aprueba la lista definitiva de alumnos admitidos en el Programa Campus científicos de verano, convocado por Resolución de 24 de abril de 2012. PDF (BOE-A-2012-10665 - 85 págs. - 1283 KB)
 
Resolución de 30 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico e informático para alumnado matriculado en los centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, para el curso académico 2012-2013. PDF (BOE-A-2012-10666 - 7 págs. - 188 KB)
 
Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2012-2013. PDF (BOE-A-2012-10667 - 13 págs. - 257 KB)  
Premios
Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del XIII Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2012. PDF (BOE-A-2012-10669 - 4 págs. - 160 KB)
Funcionarios docentes en el exterior
Orden ECD/1764/2012, de 24 de julio, por la que se prorroga la permanencia en centros docentes en el exterior a los funcionarios docentes que fueron seleccionados por concursos de méritos. PDF (BOE-A-2012-10615 - 13 págs. - 581 KB)
Ayudas
Resolución de 31 de julio de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a titulados en Másteres en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas y a Maestros. PDF (BOE-A-2012-10598 - 1 pág. - 133 KB)
Premios
Resolución de 11 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los premios de carácter estatal, para el año 2012, para los centros docentes que desarrollen buenas prácticas dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación del alumnado que se encuentra en entornos sociales desfavorables. PDF (BOE-A-2012-10599 - 12 págs. - 313 KB)
Resolución de 17 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 29 de septiembre de 2011, por la que se conceden los XXVII Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. PDF (BOE-A-2012-10544 - 1 pág. - 132 KB)
Sistema educativo. Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
Real Decreto 1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. PDF (BOE-A-2012-10473 - 13 págs. - 238 KB)


Resolución de 20 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2009/2010. PDF (BOE-A-2012-10409 - 4 págs. - 200 KB)
Destinos
Orden ECD/1641/2012, de 18 de julio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECD/174/2012, de 24 de enero. PDF (BOE-A-2012-9941 - 12 págs. - 395 KB)

02 de setembre 2012

BOIBS FINS EL 18-08-2012

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 31 de juliol de 2012 per la qual s'aproven les instruccions que regulen, amb caràcter experimental, l'organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s'han d'impartir durant el curs 2012-2013 en la modalitat en alternança amb l'activitat en l'empresa, anomenada formació professional dual. Número de registre 15789 - Pàgines 18-26

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats d'1 d'agost de 2012 per la qual s'aproven les instruccions per a l'organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d'educació a distància per al curs acadèmic 2012-2013. Número de registre 15790 - Pàgines 26-38 

Ordre de dia 5 de juliol de 2012, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per la qual s'aprova el Pla quadriennal (2012 - 2016) de Formació Permanent. Número de registre 15489 - Pàgines 8-20   

Acord 1/2012, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es modifiquen els fitxers denominats 'Nòmines, personal i recursos humans', 'Avaluadors i col·laboradors', 'Avaluació del professorat' i 'Sol·licitants de complements retributius' en compliment del que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Número de registre 15580 - Pàgina 33 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 20 de juliol de 2012 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació Cultura i Universitats de dia 4 de maig de 2012 per la qual es posa en marxa el Pla Pilot d'Educació Plurilingüe i es convoca la selecció de centres participants per al curs 2012- 2013 i es convoca una segona selecció de centres participants per al curs 2012-2013
Número de registre 15618 - Pàgines 5-6 

Decret 66/2012, de 27 de juliol, de modificació del Decret 110/2011, de 25 de novembre, modificat pel Decret 8/2012, de 3 de febrer, i pel Decret 14/2012, de 2 de març, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius Número de registre 15279 - Pàgines 4-5  
Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 13 de juliol de 2012 per la qual es publiquen les llistes definitives de centres seleccionats i no seleccionats a la convocatòria del Pla Pilot d'Educació Plurilingüe per al curs 2012-2013 Número de registre 14952 - Pàgina 17