24 de juliol 2012

BOIBs fins el 24-07-2012


Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2012 pel qual es declaren centres propis alguns centres públics, d'acord amb l'article 34 del Decret 11/2000, de 4 de febrer, modificat pel Decret 54/2000, de 31 de març, pel qual es regulen els programes de formació professional ocupacional en l'àmbit de les Illes Balears. Número de registre 14880 - Pàgina 7 

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 
Decret 61/2012, de 20 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 14871 - Pàgina 37 

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Decret 60/2012, de 20 de juliol, pel qual es disposa el cessament d'alt càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  Número de registre 14870 - Pàgina 4 

Resolució del conseller d'Administracions Públiques de 6 de juliol de 2012 per la qual es modifica la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per cobrir places d'estabilitat de l'ocupació de la categoria professional d'Auxiliar Tècnic/a Educatiu/iva de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 25, de 19 de febrer de 2011), arran de l'estimació d'uns recursos administratius. Número de registre 14344 - Pàgines 12-13
 
Resolució de la directora general de Recursos Humans, d'11 de juliol de 2012, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 10 de gener de 2012. Número de registre 14255 - Pàgines 5-6 
 
Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la Central de Contractació, es regula la contractació centralitzada i es distribueixen competències en aquesta matèria en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic autonòmic. Número de registre 14365 - Pàgines 12-15 

Resolució de la directora general de Recursos Humans, de dia 10 de juliol de 2012, per la qual es declara la pèrdua de tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera del cos docent de mestres al Sr. Miguel Ángel Rachón Morales, per haver estat declarat per segona vegada no apte en la fase de pràctiques. Número de registre 14093 - Pàgines 25-26 

Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut de 29 de juny de 2012 per la qual s'aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l'any 2012 i se n'estableixen les bases generals i específiques. Número de registre 13814 - Pàgines 35-41 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 4 de juliol de 2012 per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 14 de juny de 2012 per la qual es convoca, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de substitucions en els centres esmentats. Número de registre 13802 - Pàgina 5 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 4 de juliol de 2012 per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques els aprovats en les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional, nomenats funcionaris en pràctiques per la Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 31 d'agost de 2011, que han superat aquesta fase. Número de registre 13799 - Pàgines 5-7 

Resolució de la directora general de Recursos Humans, de 4 de juliol de 2012, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la convocatòria de 10 de febrer de 2012. Número de registre 13809 - Pàgines 7-8

Resolució de la directora general de Recursos Humans de dia 4 de juliol de 2012, per la qual s'aprova la llista dels funcionaris interins substituts que han superat i que no han superat el procés de tutorització durant el curs 2011-2012. Número de registre 13868 - Pàgina 9

09 de juliol 2012

BOEs fins el 9-07-2012

Becas y ayudas al estudio

Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio, para el curso 2012-2013 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. PDF (BOE-A-2012-9007 - 17 págs. - 343 KB)
Ayudas
Resolución de 21 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan ayudas al patrimonio para la creación y transformación de recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.  PDF (BOE-A-2012-8902 - 27 págs. - 494 KB)
Profesores en el extranjero
Resolución de 27 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reservas para las plazas de profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos y Canadá, para el próximo curso 2012/2013. PDF (BOE-A-2012-8905 - 17 págs. - 309 KB)

BOIBs fins el 07-07-2012

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Acord del Consell de Govern de dia 29 de juny de 2012 pel qual s'aprova el I Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears (serveis generals) 2012-2015. Número de registre 13520 - Pàgines 27-39

01 de juliol 2012

BOIBs fins el 30-06-2012

Correcció d'errades advertides a l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 (BOIB núm. 64, de 5 de maig) que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013. Número de registre 12661 - Pàgines 14-15

Resolució provisional de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives sobre l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2012-2013. Número de registre 12582 - Pàgines 15-17

Correcciço d'errades advertides a la Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de l'11 de juny de 2012 (BOIB núm. 85, de 14 de juny) per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d'assessors de formació permanent en els centres de professorat. Número de registre 12336 - Pàgina 20 

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 14 de juny de 2012 per la qual es convoca, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2012-2013, el procés d'adjudicació de substitucions en els centres esmentats. Número de registre 12254 - Pàgines 9-15 

BOEs fins el 30-06-2012

Títulos académicos
Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del Certificado de Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales. PDF (BOE-A-2012-8747 - 4 págs. - 154 KB)
Subvenciones
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros. PDF (BOE-A-2012-8592 - 20 págs. - 464 KB)
 
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de revistas culturales. PDF (BOE-A-2012-8593 - 19 págs. - 445 KB)
 
Resolución de 18 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la promoción de la lectura y las letras españolas, correspondientes al año 2012. PDF (BOE-A-2012-8594 - 26 págs. - 622 KB)
Ayudas
Resolución de 19 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros. PDF (BOE-A-2012-8439 - 1 pág. - 133 KB)

Premios 
Resolución de 11 de junio de 2012, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 2012. PDF (BOE-A-2012-8361 - 6 págs. - 286 KB)