28 de setembre 2016

BOES FINS 28/09/2016


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    27/09/2016
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. Objeto: Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de vacaciones en España, destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa para 2200 alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el verano de 2016. Expediente: 160010.

Resolución de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia licitación para la contratación de los "Servicios de una empresa auditora externa para la realización de una auditoría financiera a las actuaciones del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) como Agencia Nacional que gestiona el programa ERASMUS+ en los ámbitos de Educación y Formación".

BOIBS FINS 24/09/2016

24-9-16

BOIB 122
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de setembre de 2016 sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 16 de setembre de 2016, per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als ensenyaments esportius de règim especial per al curs 2016-2017, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica o la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

----------------

22-9-16 BOIB 120
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de setembre de 2016 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

14 de setembre 2016

BOES FINS 14/09/2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato correspondientes al curso 2015-2016.
Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se ordena la publicación de los alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, en el año 2016.

BOIBS FINS EL 10/09/2016

10-9-16

BOIB 115
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de setembre de 2016 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2015-2016

----------------

8-9-16 BOIB 114
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per als dos darrers trimestres del curs escolar 2015-2016
- Extracte de la Resolució de 25 de juliol de 2016, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per als dos darrers trimestres del curs escolar 2015-2016

----------------

6-9-16 BOIB 113
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2015-2016
- Extracte de la Resolució de 2 d’agost de 2016, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajudes destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2015-2016

05 de setembre 2016

BOIBS fins el 3-09-2016

3-9-16

BOIB 112
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 d’agost de 2016, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques i es procedeix a l’adjudicació de les destinacions provisionals, els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2016

BOES fins 15 agost 2016

  • MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
    Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos seleccionados y reservas para las plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2016-2017.
  • Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2016-2017, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  • Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2016-2017
  • Anuncio de la Resolución de 21 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se conceden las Becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América, correspondientes al curso 2016-2017.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
  • Resolución de 1 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para alumnos matriculados en centros docentes españoles en el exterior y en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia para el curso académico 2015-2016, efectuada por Resolución de 29 de junio de 2015.
  • Resolución de 26 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.
  • Resolución de 27 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2015, por la que se conceden las ayudas Erasmus.es correspondientes al curso académico 2015-2016, convocadas por Orden ECD/761/2015, de 27 de abril.

01 de setembre 2016

BOIBS fins el 25-08-2016


25-8-16

BOIB 108
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Son Caliu, de Calvià
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Antònia Alzina, de Lloret de Vistalegre
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de juliol de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent estranger Colegio Sueco, de Palma, amb la supressió de 4 unitats d’educació secundària i de 2 unitats d’educació infantil
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) de 22 d’agost de 2016 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears de 22 d’agost de 2016 per la qual s’autoritzen les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
- Anunci de licitació del contracte de subministrament de tres cuines industrials per als centres IES Guillem Cifre de Colonya, IES Sa Serra i IES Marc Ferrer pels tallers de diferents centres de Formació Professional Bàsica i de cicles de Grau Mitjà de Cuina i Restauració de la família de Hotelera i Turisme

----------------

23-8-16 BOIB 107
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 16 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

----------------

20-8-16 BOIB 106
- Anunci de licitació per la contractació del servei de transport escolar per al centre CEIP Porta des Moll, zona 2 (Mallorca nord)

----------------

18-8-16 BOIB 105
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2016-2017
- Extracte de la Resolució de 26 de juliol de 2016, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2016-2017

----------------

13-8-16 BOIB 103
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 d’agost de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 197/2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d’agost de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 277/2016, contra la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2016

----------------

11-8-16 BOIB 102
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’agost de 2016 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’agost de 2016 per la qual s’autoritzen els preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2016-2017 i les exempcions i reduccions d’aquests preus
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 d’agost de 2016 per la qual s’autoritzen els preus pels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2016-2017 i les exempcions i reduccions d’aquests preus

----------------

6-8-16 BOIB 100
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 d’agost de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 266/2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 3 d’agost de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 267/2016

----------------

4-8-16 BOIB 99
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Rafal Vell, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de juliol de 2016 per la qual es determina el caràcter i la durada dels nomenaments dels directors dels centres integrats de formació professional
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 juliol de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de denominació genèrica del CP Simó Ballester per la de Centre Integrat d’Educació Infantil i Primària i d’Ensenyaments Elementals de Música com a conseqüència de la implantació de sis unitats d’educació infantil i la implantació dels ensenyaments elementals de música
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juliol de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 265/2016
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 25 de juliol de 2016 per la qual es rectifiquen els errors materials observats en la resolució d’11 de juliol de 2016 per la qual es convoca un curs de formació específica per obtenir l’habilitació per exercir les funcions d’assessorament i avaluació de les unitats de competència de distintes qualificacions professionals en el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol

----------------

2-8-16 BOIB 98
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 27 de juliol de 2016, per la qual es nomenen directors de centres públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2015
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016, per la qual es convoca un concurs de mèrits per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de juliol de 2016 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de nivell 1 de grau mitjà de bàsquet, futbol, de les disciplines d’hípica, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure, a les Illes Balears

30-7-16

BOIB 97
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2016, per la qual es fa pública la llista única de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2016, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat CIDE, de Palma, amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat de secundària (PMAR) i l’ampliació amb una segona unitat d’educació secundària (PMAR) (BOIB núm. 31, de 8 de març)