17 de juny 2014

Boibs fins el 17 de juny de 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de dia 26 de maig de 2014, per la qual es nomena com a funcionària en pràctiques del cos de professors d’ensenyament secundari a una aspirant seleccionada en els procediments selectius convocats per Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de març de 2008
Número de registre 10013 - Pàgines 24952-24953
Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de dia 9 de juny de 2014, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de juliol de 2010, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de març de 2010
Número de registre 10522 - Pàgines 27060-27061
Versió HTML


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 6 de juny de 2014 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2014-2015
Número de registre 10571 - Pàgines 27103-27118
Versió HTML

16 de juny 2014

Boes fins el 7 de juny 2014

  • Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
  • Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2014.

    Formación Profesional Básica
    Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

    Ayudas
    Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 20 de mayo de 2014, por la que se convocan plazas para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

02 de juny 2014

BOIBs fins el 31 de maig 2014

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2014 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el primer quadrimestre de l’any 2014 i, amb caràcter extraordinari, un conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats en el tercer quadrimestre de l’any 2013.
Número de registre 9143 - Pàgines 23796-23797

Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Informació pública del Projecte d’ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears.
Número de registre 9385 - Pàgina 24067

Versió HTML